Untitled Document Untitled Document

Tel: 0555 297 81 18 | Mail: info@AgroMach.com.tr


Untitled Document

Gizlilik Bildirimi

Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi., kiþisel bilgilerin gizliliði ve korunmasý ilkesine baðlýdýr. Bu bildirimde, web sitelerimizi ziyaret ettiðinizde kiþisel bilgilerinizi korumak için gerçekleþtirdiðimiz adýmlar ayrýntýlarýyla açýklanmaktadýr. Topladýðýmýz kiþisel bilgiler, bu bilgilerin hangi amaçla kullanýldýðý ve bunlarý kullanýmýmýzla ilgili sizin yaptýðýnýz seçimler anlatýlmaktadýr. Kiþisel bilgilerinizi korumak üzere gerçekleþtirdiðimiz adýmlar ve kiþisel bilgilerinizi nasýl gözden geçirip düzelteceðiniz de bu bildirim kapsamýndadýr. Web sitelerimize eriþmekle söz konusu bilgilerin toplanmasýný ve bu gizlilik bildiriminde açýklanan kullaným biçimlerini kabul etmiþ olursunuz.

Doðrudan sizden edindiðimiz bilgiler

Genel olarak Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.'nin web sitelerini herhangi bir kiþisel bilgi girmeden ziyaret edebilirsiniz. Bazý sayfalarda belirli bir hizmetin sunulmasý veya istediðiniz iþlemin gerçekleþtirilmesi için kiþisel bilgilerinizi saðlamanýzý isteyebiliriz. Topladýðýmýz kiþisel bilgiler aþaðýdakileri içerebilir: adiniz, unvaniniz, sirket/organizasyon adi, e-posta adresiniz, telefon ve faks numaralariniz ve açik posta adresiniz gibi iletiþim bilgileri; þirketiniz ve iþ tanýmýnýizla ilgili bilgiler; e-posta pazarlama tercihleriniz; mali bilgileriniz (kredi kartý veya hesap bilgileri dahil olmak üzere); belirli teknolojilere iliþkin bilgilerin aktarýlabilmesi için ilgili ihracat kontrol yönetmeliklerine uygunluðunuza karar verebilmemize olanak saðlayan milliyet ve yaþadýðýnýz ülke gibi bilgiler; oturum açma ve teknik bilgiler gibi web sitelerimizi kullanmanýzý özelleþtirmek ve kolaylaþtýrmak için yararlanýlacak bilgiler; ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkýnda ve sipariþlerinizle ilgili sorular ve; gereksinimlerinize en uygun ürünleri ve hizmetleri belirlememize yardýmcý olacak bilgiler; olay kayýt bilgileri ve web sitelerimizle ve genel olarak ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkýnda saðlayacaðýnýz geri bildirimleriniz.

Bu bilgileri vermeniz zorunlu deðildir ancak bilgileri vermediðiniz durumlarda istemiþ olduðunuz hizmeti saðlayamayabilir veya iþlemi yapamayabiliriz.

Otomatik olarak toplanan bilgiler

Görüntüledðginiz sayfalar, aktarýlan bayt miktarý, týklattýðýnýz baðlantýlar, eriþtiðiniz malzemeler ve Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. sitelerinde gerçekleþtirdiðiniz diðer iþlemler gibi bilgilerin dahil olduðu sitelerimizi ziyaretinizle ilgili bilgiler tarafýmýzdan toplanmaktadýr. Kullanýcý kimliðiyle girdiðiniz sitelerde ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olasý ilginizi belirlemek üzere bu bilgileri kimliðinizle iliþkilendirebiliriz. Internet Protokolü (IP) adresiniz, tarayýcý türünüz, yetenekleri ve dili, iþletim sisteminiz, siteye eriþim tarihi ve saati, sitemize hangi web sitesinden eriþtiðiniz gibi tarayýcýnýzýn ziyaret edilen her web sitesine gönderdiði bazý standart bilgiler de toplanmaktadir. Bütün bu bilgiler kimliðinizle iliþkilendirilmez.

Bilgilerin kullanýmý

Hizmetler ve iþlemler: Kiþisel bilgileriniz, Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. ürünleriyle ilgili bilgi verilmesi, satýn alýnan ürünlerin kaydedilmesi, ürün sipariþlerinin karþýlanmasý, garanti kapsamýndaki tazminat taleplerinin iþleme konulmasý, ürün el kitaplarýnýn deðiþtirilmesi, müþteri hizmetleri isteklerinin yanýtlanmasý, web sitelerimizin kullanýmýnýn kolaylaþtýrýlmasý, vb. hizmetlerin sunulmasý veya iþlemlerin gerçekleþtirilmesi amacýyla kullanýlýr. Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. ile olan iliþkilerinizde daha tutarlý davranýþlar sergileyebilmemiz için web sitelerimizden topladýðýmýz bilgiler, diðer yöntemlerle topladýðýmýz bilgilerle birleþtirilebilir.

Web sitelerinin geliþtirmesi: Kiþisel bilgilerinizi, web sitelerimiz ve Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. ürünleri veya hizmetleriyle ilgili geliþtirmeler veya ayný bilgileri tekrar tekrar girmenizi önleyerek web sitelerimizin kullanýmýný kolaylaþtýrmak ya da siteleri özel tercihlerinize ve ilgilerinize göre özelleþtirmek için kullanabiliriz.

Ýletiþim: Tarafýnýzdan izin almak kaydýyla, web sitelerimizden topladýðýmýz kiþisel bilgilerinizi, Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.’nin sunduðu ürün ve hizmetler hakkýnda sizi bilgilendirmek üzere kullanabiliriz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili olarak tarafýnýzla iletiþim kurmak amacýyla kullanýlabilecek bilgiler toplanýrken her zaman için bu tür iletiþimi istememe seçeneðiniz bulunacaktýr. Ayrýca, gönderdiðimiz her e-postada, bu tür iletiþimi almayý durdurmanýza olanak saðlayan bir abonelik iptali baðlantýsý da olacaktýr. Aboneliði sonlandýrmayý seçmeniz durumunda 10 iþ günü içerisinde ilgili listeden çýkarýlýrsýnýz.

Ýþ Baþvurularý: Ýþ baþvurularý veya araþtýrmalarýyla ilgili olarak özgeçmiþiniz gibi kendinizle ilgili bilgiler saðlamanýz gerekebilir. Bu tür bilgiler iþe almayla ilgili olarak Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. ile denetimi altýndaki alt ve yan kuruluþlarýnda kullanýlabilir. Tarafýnýzdan aksi istenmedikçe bu bilgiler daha sonra da kullanýlmak üzere saklanýr.

Tanýtým bilgilerinin ve web bilgi toplayýcýlarýnýn kullanýmý: Tanýtým bilgileri web sitelerinin sabit diskinize ve tarayýcýnýzýn belleðine kaydettiði küçük dosyalardýr. Bu bilgiler, sitenin kaç kez ziyaret edildiðinin ve siteye gelen ziyaretçi sayýsýnýn izlenmesi, sitelerimizi ziyaret edenlerin kullaným davranýþlarýnýn belirlenerek analiz edilmesi (çevrimiçi reklamlarýn etkileri de dahil olmak üzere), tercihleriniz gibi saðlanan bilgilerin ve web sitelerimizle etkileþimde kullanýþlý teknik bilgilerin depolanmasý amacýyla kullanýlabilir. Oturum tanýtým bilgileri (tarayýcý oturumu kapandýðýnda silinen tanýtým bilgileri) ve oturumun yönetimi için yararlý diðer bilgiler kullanýcý kimliðinizle profil öðelerinizin depolanmasý ve web sitelerimizde dolaþýmýnýzý kolaylaþtýrmak (özellikle bilgi aramalarýnýzla ve sipariþ vermenizle ilgili olarak) amacýyla kullanýlabilir. Tanýtým bilgilerini kabul veya reddedebilirsiniz. Birçok internet tarayýcýsý otomatik olarak tanýtým bilgilerini kabul eder ancak tarayýcýnýzýn ayarlarýný tanýtým bilgilerini reddetmek veya bilgisayarýnýza tanýtým bilgisi yerleþtirildiðinde sizi uyarmak üzere deðiþtirebilirsiniz. Tanýtým bilgilerini reddetmeyi seçerseniz Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. web sitelerinin ve ziyaret ettiðiniz diðer sitelerin özelliklerinden tam olarak yararlanamayabilirsiniz. Sitelerimiz, bu sayfalarý kaç kullanýcýnýn ziyaret ettiðini saymamýza olanak saðlayan ve kimi zaman tek pikselli gif'ler olarak da adlandýrýlan, web bilgi toplayýcýlarý adlý elektronik görüntüler de içerebilir. Mesajlarýmýzýn açýlýp herhangi bir iþlem yapýlýp yapýlmadýðýný belirlemek için tanýtýma yönelik e-posta mesajlarýmýzda veya Haber Bültenlerimizde de web bilgi toplayýcýlarý olabilir.

Kiþisel bilgilerinizin açýklanmasý: Aþaðýda belirtilen durumlar dýþýnda web sitelerimiz üzerinden Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.'ye saðladýðýnýz kiþisel bilgileriniz izniniz olmadan Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. ile denetimi altýndaki alt ve yan kuruluþlarý dýþýndakilerle paylaþýlmayacaktýr.

Hizmet saðlayýcýlara açýklanmasý: Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. kendi adýna hizmet saðlamak üzere web sitelerinin barýndýrýlmasý, bilgilerin gönderilmesi, iþlemlerin gerçekleþtirilmesi ve web sitelerinin analiz edilmesi gibi hizmetlerin verilmesi için diðer þirketlerle anlaþmalar yapar. Bu þirketlere kiþisel bilgilerinizin yalnýzca söz konusu hizmetlerin gerçekleþtirilmesi için gereksinim duyduklarý öðeleri verilir. Bu þirketlerin ve çalýþanlarýnýn kiþisel bilgilerinizi baþka amaçlar için kullanmalarý yasaktýr.

Daðýtýmcýlara açýklanmasý: Ýsteðinizi yanýtlamak için kiþisel bilgilerinizi ürünlerimizi daðýtan þirketlerle paylaþabiliriz. Bu gibi durumlarda kiþisel bilgilerinizin yalnýzca isteðinizin gerçekleþtirilmesi için gereken öðeleri verilir ve bu þirketlerle çalýþanlarýnýn kiþisel bilgilerinizi baþka amaçlar için kullanmasý yasaktýr. Bazý durumlarda, isteðinizin yanýtlanmasi dýþýnda pazarlama amaçlarý için bilgilerinizi daðýtýmcýlarla paylaþmak üzere sizin izninizi isteyebiliriz. Ancak, açýk olarak onay vermediðiniz sürece bilgileriniz, bu tür pazarlama amaçlarý için paylaþýlmaz.

Ýþlemlerle ilgili olarak açýklanmasý: Bazý iþlemlerle ilgili olarak kiþisel bilgilerinizin tamamýný veya bir kýsmýný, iþlemin gerçekleþtirilmesi sürecinde yer alan finansal þirketlere, devlet kurumlarýna, nakliye þirketlerine veya posta hizmetlerine açýklayabiliriz.

Þirket satýn almalarý veya satýlmalarýyla ilgili olarak açýklanmasý: Stratejik veya diðer iþ nedenleriyle Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.'nin kimi ülkelerde iþletmeleri satma, satýn alma, birleþtirme veya yeniden düzenleme kararý aldýðý durumlar olabilir. Bu tür iþlemler, kiþisel bilgilerinizin olasý veya gerçek alýcýlara açýklanmasýný veya diðer satýcýlardan alýnmasýný gerektirebilir. Bu tür iþlemlerde söz konusu bilgilerin uygun biçimde korunmasýnýn saðlanmasý Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.’nin ilkelerdendir.

Diðer nedenlerle açýklanmasý: Kiþisel bilgiler yasalarýn gerektirdiði durumlarda ya da haklarýmýzýn ve varlýklarýmýzýn savunulmasý amacýyla istenilen yasal iþlemleri gerçekleþtirmek veya acil durumlarda herhangi bir kiþinin kiþisel güvenliðini korumak amacýyla yasal gereksinimlere uyma iyi niyetinin sonucunda açýklanabilir.

Güvenlik

Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. kiþisel bilgilerinizin korunmasý ilkesine baðlidir. Kiþisel bilgilerinizi izinsiz eriþime, kullanmaya ya da açýklamaya karþý korumak üzere çeþitli güvenlik teknolojileri ve yöntemleri kullanmaktayýz. Örneðin, saðladýðýnýz kiþisel bilgiler, eriþimin sýnýrlandýrýldýðý mekanlarda ve bilgisayar sistemlerinde depolanýr. Sitelerimizden birinde oturum açtýðýnýzda veya ticari bir iþlem yaptýðýnýzda, size veya þirketinize özgü eriþim bilgilerinin Internet üzerinden iletimi amacýyla bilgilerin þifrelenmesi için Güvenli Yuva Katmaný (SSL) protokolü gibi bu endüstride standart olarak kabul edilen güvenlik teknolojileri kullanýlýr. Oturum açtýðýnýz sitelerde parolanýzýn güvenliðinin saðlanmasi ve bu bilginin diðer kiþilere açýklanmamasý sizin sorumluluðunuzdadýr. Oturum açtýðýnýz sitede gezinirken veya ayný oturum açma mekanizmasýný kullanan bir siteden diðerine giderken, makinenize yerleþtirilen þifreli tanýtým bilgileriyle kimliðiniz doðrulanýr.

Kiþisel bilgilerinizin gözden geçirilmesi

Bazý durumlarda, web sitelerimiz aracýlýðýyla verdiðiniz kiþisel bilgileri, bu bilgileri saðladýðýnýz sayfaya giderek gözden geçirebilir ve düzeltebilirsiniz. Her türlü durumda, web sitelerimiz üzerinden toplanan kiþisel bilgilerinizi gözden geçirmek ve düzeltmek veya Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.’nin bunlarý kullanmayý durdurmasýný istemek için Bize Basvurun formunu doldurabilirsiniz. Kiþisel bilgilerinize eriþiminizi saðlamadan önce kimliðinizi doðrulamak üzere bazý iþlemler yapabiliriz. Posta adresinizdeki, telefon numaranýzdaki veya e-posta adresinizdeki deðiþiklikleri tarafýmýza bildirerek bilgilerinizin doðru olarak tutulmasý için bize yardýmcý olabilirsiniz.

Kiþisel bilgilerin uluslararasý biçimde aktarýmýna izin verme

Web sitelerimizden elde edilen kiþisel bilgiler, Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.'nin veya alt ve yan kuruluþlarýnýn ya da temsilcilerinin bulunduðu diðer ülkelere gönderilebilir. Bu bilgileri orada depolayabilir veya iþleyebiliriz. Her ne kadar bu ülkelerdeki kiþisel bilgi koruyucu yasalar, yaþadýðýnýz yerden farklýlýklar gösterebilirse de, gizliliðinizin korunmasýný saðlamak amacýyla olasý her türlü önlem alýnmaktadýr. Web sitelerimizi kullanarak ve bilgilerinizi saðlayarak, bilgilerin yaþadýðýný ülkenin dýþýna aktarýlmasýný kabul etmiþ olursunuz.

Çocuklarla ilgili bilgiler

Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. bilerek çocuklardan veya çocuklarla ilgili bilgi toplamaz ve web sitelerinin çocuklarla ilgili bilgiler toplamasýnýn hedeflendiði bir faaliyette bulunmaz.

Diðer sitelere olan baðlantýlar

Web sitelerimiz, Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. daðýtýmcýlarýna, alt ve yan kuruluþlarýna, satýþ ortaklarýna, profesyonel ve kamu kuruluþlarýna ve yayýmlarina ait diðer sitelere baðlantýlar içerebilir. Çevrimiçi eðitim programlarý barýndýran, bakýmlarýný yapan ve çalýþtýran üçüncü taraf tedarikçilere de baðlantýmýz vardýr. Yalnýzca uyguladýðýmýz yüksek standartlarý paylaþan ve gizlilik ilkelerine saygý gösteren sitelere baðlantý oluþturmaya gayret ediyor olmamýza karþýn söz konusu diðer sitelerin içeriði, güvenliði veya gerçekleþtirdikleri gizlilik uygulamalarýndan sorumlu olmadýðýmýzý beyan ederiz.

Bu gizlilik bildiriminin uygulanmasý

Bu bildirimle veya kiþisel bilgilerinizin iþlenmesiyle ilgili sorularýnýz varsa lütfen Bize Baþvurun. Sorununuzla hemen ilgilenip tatmin edici bir çözüme ulaþmak için gayret gösterilecektir.

Bu gizlilik bildirimindeki deðiþiklikler

Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi., gerektiði durumlarda kiþisel bilgilerin gizliliði ve korunmasý ilkesinden feragat etmeden bu gizlilik bildirimini güncelleyebilir. Bu yapýldýðýnda gizlilik bildiriminin en üstündeki ve altýndaki "en son güncelleme" tarihi de deðiþtirilir. Kiþisel bilgilerinizin toplanmasý sýrasýnda bu gizlilik bildiriminde herhangi biçimde bulunmayan ve söz konusu bilgilerin paylaþýmýný veya kullanýmýný maddi olarak geniþletip artýran güncellemeler için tarafýnýza saðlanan kabul edip etmeme seçimiyle onayýnýz alýnýr.

 

Untitled Document

Ürün Yelpazemiz


Untitled Document