Untitled Document Untitled Document

Tel: 0555 297 81 18 | Mail: info@AgroMach.com.tr


Untitled Document

Yasal Uyarı

Bu sitenin sahibi Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.'dir. Sitemizi ziyaret eden kullanýcýlar aþaðýdaki koþullarý, yazýlanlarla sýnýrlý olmamak þartýyla tüm maksat ve halin icabý ile kabul etmiþ sayýlacaktýr.

 agromach.com.tr sitesinde yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapýlan tüm linkler, kullanýcýya bilgi vermek amacýyla sunulmuþtur. Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansýtmasý için makul olan tüm gayreti göstermiþtir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. önceden haber vermeksizin, istediði zaman sitedeki bilgilerin revizesi, deðiþtirilmesi, düzeltilmesi ve çýkarýlmasý gibi iþlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanýlan bazý ifadeler ileriye dönük olarak hazýrlanmýþ olabileceðinden çeþitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayý gerçek sonuç ve geliþmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir þekilde farklý olabilir.

Kullanýcýlar bilgi ve dokümanlarý sadece bilgi edinmek amacýyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.'nin önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn kýsmen veya tamamen kopya edilemez, daðýtýlamaz, kiralanamaz, çoðaltýlamaz, alt lisansla kullandýrýlamaz, deðiþtirilemez, ileride kullanýlmak üzere saklanamaz, hiçbir þekilde ticari amaçla kullanýlamaz veya kullandýrýlamaz. Bu siteye eriþim serbest ve anonimdir.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir þekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktýr.

Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. bu web sitesinde yayýnlanmýþ bilgiler ya da bilgilere dayanýlarak yapýlan iþlemlerden veya siteye ulaþýlamamasýndan doðan ve doðacak zarar ve/veya kayýplardan dolayý hiçbir þekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayýnlanmasý, hiç bir kiþi ve/veya kuruluþa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ýþýðýnda verilecek her türlü kararla ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kiþiye aittir.

Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. web sitesine veya bu siteden baðlantý yapýlarak ulaþýlan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunlarýn kullanýmýndan doðabilecek doðrudan veya dolaylý kayýp veya zararlardan Agromach Tarým Traktör ve Motosiklet Ticaret ve Sanayi. sorumlu tutulamaz.

Sitede yer alan bilgilerin çeþitli nedenlerle doðruluk içerecek þekilde güncelleþmemesi; revizede gecikme, sitede olmasý muhtemel bir yanlýþlýk veya eksiklikten yada deðiþiklikten ötürü Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.'ne hiç bir nam altýnda sorumluluk yüklenemez. Güncellemeye iliþkin tarih bulunmasý, belirtilen hususlar aksine Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.'ni hiçbir þekilde yükümlülük altýna sokmaz.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarýmlar, resimler, logo v.b. gibi) telif hakký Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.'ne ve ortaklarýna aittir. Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.'nin yazýlý izni olmaksýzýn kullanýlamaz. Site ve içeriðindeki bilgilerin kullanýmýndan doðabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarý metni esas alýnacak olup, böyle bir durumda Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi. her türlü hukuki haklarýný kullanacaðýný taahhüt eder.

Untitled Document

Ürün Yelpazemiz


Untitled Document