Untitled Document Untitled Document

Tel: 0555 297 81 18 | Mail: info@AgroMach.com.tr


Untitled Document

Kullanım Koşulları

Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi.'ye ("Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayi ") ait internet sitesindeki tüm dokümanlar Agromach Otomotiv'in mülkiyetindedir ve telif ve diðer fikri ve sýnai mülkiyet haklarý Agromach Otomotiv, Kýraça Þirketler Topluluðu ya da diðer üçüncü kiþi ve kuruluþlara ait olan bütün yazýlý, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü haklarý saklýdýr. Bu materyallere internet sitesinde yer verilmesi, bunlarýn kullanýmý ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiði þeklinde yorumlanamaz. Agromach'ýn yazýlý izni olmaksýzýn bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoðaltýlamaz ya da herhangi bir þekilde kullanýlamaz. Agromach, bu tür materyallerin (duvar kaðýdý, ekran koruyucu, reklam filmi gibi) mesleki, ya da ticari amaçlý olmadan kullanýmý için kiþisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikri ve sýnai mülkiyet haklarýný ihlal edecek þekildeki her türlü kullaným sonucu ortaya çýkabilecek yasal sorumluluk, ihlalde bulunan kullanýcýya aittir.

Eðer site ile link oluþturmak isterseniz, bu link Agromach kurum ana sayfasýna yönlendirilmelidir. (www.Agromach.com.tr) Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiinternet sitesinin virüs ve benzeri amaçlý yazýlýmlardan arýndýrýlmýþ olmasý için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alýnmýþ olmakla birlikte, nihai güvenliðin saðlanmasý için kullanýcý, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayý saðlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanýcý, Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiinternet sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazýlým ve iþletim sistemlerinde oluþabilecek tüm hata ve bunlarýn doðrudan yada dolaylý sonuçlarýndan kendisinin sorumlu olduðunu kabul eder.

Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiinternet sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açýklama ve haber ("Bilgi") sadece tanýtým ve bilgi verme amaçlýdýr. Kullanýcý hiçbir þekilde internet sitesinde yer alan Bilgiler'in hatalý olduðu yada bu Bilgiler'e istinaden zarara uðradýðý iddiasýnda bulunamaz. Kullanýcý, Bilgiler'i referans alarak bir iþlem yapmak niyetinde olduðunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve SanayiYetkili Satýcýlarý'ndan temin etmekle yükümlü olduðunu ve internet sitesinde yayýnlanan bilgilerin güncel olmamasý nedeniyle Agromach Otomotiv'in herhangi bir sorumluluðu olmadýðýný kabul eder.

Agromach Otomotiv, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriðini dilediði zaman deðiþtirme, kullanýcýlara saðlanan herhangi bir hizmeti deðiþtirme ya da sona erdirme ve Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiinternet sitesinde kayýtlý kullanýcý bilgi ve verilerini silme hakkýný saklý tutar. Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiinternet sitesinin hatasýz olmasý için her türlü tedbir almýþ olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluþabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiinternet sitesinde, Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiyetkili satýcýlarý, Agromach marka araçlarýn standart ve opsiyonel özellikleri ve yetkili satýcýya tavsiye edilen satýþ fiyatlarý ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Araçlar ve Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiyetkili satýcýlarý ile ilgili nihai bilgi temini için Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayive/veya Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiyetkili satýcýlarý ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede Agromach Otomotiv, internet sitesinde yer alan bilgilerin (aksi açýk bir þekilde belirtilmedikçe) bir satýþ teklifi olmadýðýný ve Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiadýna bir taahhüt teþkil etmediðini beyan eder. Agromach, önceden haber vermeksizin aracýn tavsiye ettiði fiyat, tip ve spesifikasyonlarýnda deðiþiklik yapabilir.

Agromach Otomotiv, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriðini, kullanýcýlara saðlanan herhangi bir hizmeti dilediði zaman deðiþtirme ya da sona erdirme ve Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiinternet sitesinde kayýtlý kullanýcý bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkýný saklý tutar. Ýnternet sitesinin hatasýz olmasý için her türlü tedbir alýnmýþ olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluþabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

Resmi makamlardan kullanýcýya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruþturma talebi gelmesi ve/veya kullanýcýnýn Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayisistemlerinin çalýþmasýna engel olacak ya da iþleyiþini deðiþtirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldýrý yaptýðýnýn tespit edilmesi halinde, Agromach Otomotiv, kullanýcýnýn kimlik bilgilerini araþtýrma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkýna sahiptir.

Agromach Otomotiv, bu internet sitesini ziyaret ettiðinizde, doðrudan (istenilen bilgiyi vermeniz halinde) veya dolaylý olarak (ör: internet giriþ kayýtlarý) sizinle ilgili bilgi toplayabilir.

Agromach Otomotiv, isteyerek vermediðiniz takdirde, hakkýnýzda kiþiyi tanýmlayan bilgiler toplamayacaktýr (örneðin isim, adres, telefon numarasý, ya da e-posta adresi) ("Kiþisel Bilgi"). Eðer Agromach Otomotiv'e Kiþisel Bilgiler'inizi verirseniz, Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayibu bilgileri, gelecekte, pazarlama, pazar araþtýrmasý, satýþ bilgilerinin takibi ve size ulaþmak gibi amaçlarla kullanmak üzere saklayacaktýr. Ayrýca, Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayibu bilgileri kendi bünyesindeki diðer uluslararasý þirket gruplarýna ve yetkili satýcýlarýna ayný amaçlar doðrultusunda aktarabilir. Sizden talep edilmeyen Kiþisel Bilgiler'i verdiðiniz takdirde, bu bilgileri bu sitede belirtilen þekilde kullanmamýzý onaylamýþ olmaktasýnýz.

Kullanýcý Kayýt Formu'nun doldurulmuþ olmasý, kullanýcýya herhangi bir hak vermez ya da kullanýcýya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanýlmýþ hak iddiasýnda bulunma imkaný vermez. Kayýt Formu'na eksik, yanlýþ ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, Agromach ve/veya Yetkili Satýcýlarýnýn kendi takdirlerinde olmak üzere düzenleyebilecekleri pazarlama ve tanýtým programlarý sonucu saðlanabilecek imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz.

Ýnternetin yapýsý gereði bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksýzýn dolaþabilir ve yetkili olmayan kiþiler tarafýndan alýnýp kullanýlabilir. Bu kullaným ve kullanýmdan doðacak zarar Agromach Otomotiv'in sorumluluðunda deðildir.

Bazý durumlarda, þahsýnýza özel olmayan bilgileri toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandýðýnýz internet browser'ýn türü, iþletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaþtýðýnýz sitenin domain ismi verilebilir.

Siteyi ziyaret ettiðinizde bilgisayarýnýza bilgi konulabilir. Bu bilgi, bilgi belirteci ("cookie") formatýnda ya da benzeri türden dosyada olacaktýr ve bize birkaç yönden yardýmcý olacaktýr. Örneðin, cookie'ler, siteleri ve reklamlarý sizin ilgi alanlarýnýza ve tercihlerinize göre düzenlememizi saðlayacaktýr. Hemen hemen tüm internet browser'larda, cookie'leri hard diskinizden silmek, yazýlmasýný önlemek ya da kaydedilmeden önce uyarý mesajý almak için seçenekler vardýr. Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen browser'ýnýzýn yardým dosyalarýna ve kullaným bilgilerine bakýnýz.

Kullanýcýlar ile Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve Sanayiarasýnda ortaya çýkabilecek ihtilaflarda, Agromach Otomotivin yazýlý (baský) ve elektronik kayýtlarý münhasýr delil olarak kabul edilecektir.

Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve SanayiÝnternet Sitesi Kullanýmý ve Üyelik Þartlarý'nýn herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksýzýn deðiþtirme, yenileme veya iptal hakkýna sahiptir. Deðiþtirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldýrýlan her hüküm, yayýn tarihinde tüm kullanýcýlar bakýmýndan hüküm ifade edecektir.

Ýnternet sitemiz Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre kurulmuþ ve iþletilmektedir. Site hakkýndaki ihtilaflarýn çözümünde Türk kanunlarý uygulanacaktýr ve Türk mahkemeleri yetkili olacaktýr.

Kullanýcý, Agromach Agromach Tarým Traktör ve Motorsiklet Ticaret ve SanayiÝnternet sitesine girmekle yukarýda belirtilen þartlarý kabul etmiþtir.

Untitled Document

Ürün Yelpazemiz


Untitled Document