Untitled Document Untitled Document

Tel: 0555 297 81 18 | Mail: info@AgroMach.com.tr


Untitled Document

İnsan Kaynakları

Þirketimizin deðiþik departmanlarýnda çalýþmak üzere yapacaðýnýz baþvurularýnýzý ik@agromach.com.tr adresine resimli olarak göndermeniz gerekmektedir. Yaplýlan incelemeler sonrasýnda söz konusu pozisyonu uygunluðunuz tespit edilirse, görüþmeye çaðrýlýp mülakat gerçekleþtirilir ve baþlangýcýnýz yapýlýr.

Untitled Document

Ürün Yelpazemiz


Untitled Document